Guru Sahibaan

Shri Harmilap Sahib ji

Shri Harmilap Sahib ji

Shri Harmilap Sahib Ji

Read More

Shri Harmilap Sahib ji

Shri Kunjbhawan Sahib Ji

Shri Kunjbhawan Sahib Ji

was the Second Gurudev of the sacred Gaddi of Shri Harmilap Sahib Ji.

Read More

Shri Kunjbhawan Sahib Ji

Shri Raja Ram Sahib Ji

Shri Raja Ram Sahib Ji

was the Third Gurudev of the pious Gaddi of Shri Harmilap Sahib Ji.

Read More

Shri Raja Ram Sahib Ji

Shri Khan Chand Sahib Ji

Shri Khan Chand Sahib Ji

was the Fourth Gurudev of the divine Gaddi of Shri Harmilap Sahib Ji.

Read More

Shri Khan Chand Sahib Ji

Shri Bhawani Das Sahib Ji

Shri Bhawani Das Sahib Ji

was the Fifth Gurudev of the sacrosanct Gaddi of Shri Harmilap Sahib Ji.

Read More

Shri Bhawani Das Sahib Ji

Shri Chandrabhan Sahib Ji

Shri Chandrabhan Sahib Ji

was the Sixth Gurudev of the pious Gaddi of Shri Harmilap Sahib Ji

Read More

Shri Chandrabhan Sahib Ji

Shri Chandra Bhan Sahib Ji

Shri Chandra Bhan Sahib Ji

Shri Chandra Bhan Sahib Ji

Shri Chaman Lal Sahib Ji

Shri Chaman Lal Sahib Ji

was the Seventh Gurudev of the glorious Gaddi of Shri Harmilap Sahib Ji

Read More

Shri Chaman Lal Sahib Ji

Shri Jagdish Lal Sahib Ji

Shri Jagdish Lal Sahib Ji

was the Eighth Gurudev of the resplendent Gaddi of Shri Harmilap Sahib Ji.

Read More

Shri Jagdish Lal Sahib Ji

Shri Rampyara Sahib Ji

Shri Rampyara Sahib Ji

was the Ninth Gurudev of the prestigious Gaddi of Shri Harmilap Sahib Ji

Read More

Shri Rampyara Sahib Ji

Shree Parasram Sahib ji

Shree Parasram Sahib ji

was the Tenth Gurudev of the divine Gaddi of Shri Harmilap Sahib Ji.

Read More

Shree Parasram Sahib ji

Shri Madan Mohan Sahib Ji Maharaj

Shri Madan Mohan Sahib Ji Maharaj

has adorned the renowned Gaddi of Shri Harmilap Sahib Ji as its Twelfth Gurudev

Read More

Shri Madan Mohan Sahib Ji Maharaj

© 2018 harmilap. Copyrights © Sat Shri Harmilap Sahib Trust Society (Regd.) 2016 – 2018 All Rights Reserved.