Vashik Yogotsav Haridwar

Shri Harmilap Mission, 112th Varshik Yagostsav, Haridwar, Uttrakhand.