Event and latest news

Glimpse of Past Events

12 Nov

Guru Puja, Haridwar

Varshik Guru Puja Utsav

01 Nov

Yoga Day 21.6.2019

Shri Harmilap Bhawan, Haridwar Time: 6:30 am to 7:30 am

28 Jun

Vashik Yogotsav Haridwar

Shri Harmilap Mission, 112th Varshik Yagostsav, Haridwar, Uttrakhand.

© 2018 harmilap. Copyrights © Sat Shri Harmilap Sahib Trust Society (Regd.) 2016 – 2018 All Rights Reserved.